Robert Nas.Jouw trouwambtenaar.
 

Robert Nas – Trouwambtenaar | Ceremonieel Spreker | Presentator

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door:

 “Robert Nas – Trouwambtenaar | Ceremonieel Spreker | Presentator”  hierna te noemen Robert.

 

1) Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Robert:         
De trouwambtenaar | Ceremonieel Spreker | Presentator die zorg draagt voor de (huwelijks)ceremonie/presentatie.              

Cliënt:             
Iedere natuurlijke persoon, die met Robert een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

Overeenkomst:   
Elke aanbieding van Robert, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan Robert en door deze laatste aanvaard.

Diensten:                 
In het kader van een overeenkomst tussen Robert en cliënt verrichte werkzaamheden door Robert.

     

2) Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen cliënt en Robert komt tot stand na ondertekening door beide partijen van de door Robert uitgebrachte offerte en na betaling van het overeengekomen voorschotbedrag door cliënt.

 

3) Honorering en betaling

De door Robert gedane prijsopgave voor de verzorging van een (huwelijks)ceremonie is:

inclusief BTW en
exclusief reis- verblijf- en parkeerkosten en eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in trouwgemeente of andere door de Gemeente in rekening gebrachte kosten zoals bijvoorbeeld het verplicht aanwezig zijn van een Gemeenteambtenaar en/of bode.

Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na facturatie te worden voldaan op de door Robert aangewezen bankrekening.

Cliënt is aan Robert alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door Robert opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Robert de vordering aan derden uit handen geeft.

 

4) Schadevergoeding

Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien Robert haar verplichtingen niet kan nakomen door zaken die als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld zoals bijvoorbeeld files en/of omleidingen, ziekte, overlijden, transport moeilijkheden, staking of zaken die mogelijkerwijs  als overmacht kunnen worden aangemerkt.

In geval van overmacht zal Robert zijn uiterste best doen om voor gepaste vervanging zorg te dragen, zoveel mogelijk in samenspraak met cliënt. Robert heeft contacten met vergelijkbare ceremoniesprekers en trouwambtenaren die voor vervanging kunnen zorgen.

 

5) Aansprakelijkheid

Robert is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Robert verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Robert.

De door Robert te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Robert en cliënt (inclusief BTW).

 

6) Informatie aan Robert:

Robert stelt uitdrukkelijk dat de uitvoering van de opdracht tot stand komt door verwerking van informatie die van de zijde van cliënt wordt ingegeven. Een en ander wordt in overeenstemming met cliënt bepaald en mogelijk door derden aangevuld.

 

7) Annulering

In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt Robert de volgende kosten in rekening:

Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie/presentatie het betaalde voorschotbedrag

Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie/presentatie 50% van het totaalbedrag

Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag.

De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

        

8) Ontbinding

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van overlijden van trouwambtenaar en ceremoniebegeleider Robert of bij verplaatsing van de trouwlocatie als dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft.

 

9) Privacy

De cliënt geeft toestemming om de informatie en gegevens, die Robert uit gesprekken en uit de vragenlijsten heeft verkregen te gebruiken voor de ceremonie. Deze informatie zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden zonder toestemming van de cliënt.

 

10) Klachten

Klachten betreffende verrichte werkzaamheden door Robert dienen door cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen 8 dagen na verrichting van de opdracht, dan wel binnen 8 dagen nadat de omstandigheid die aan de klacht ten grondslag gelegd wordt, aan cliënt bekend is geworden. Bij het doen van de klacht dient de aard hiervan duidelijk te zijn omschreven.

Klachten met betrekking tot de hoogte of de inhoud van de facturen van Robert dienen 8 dagen na ontvangst van de betreffende factuur schriftelijk aan Robert kenbaar te worden gemaakt, eveneens onder opgave van de redenen van de klacht. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op. Indien vast komt te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor aan de zijde van Robert ontstaan, volledig voor rekening van cliënt.

Klachten richten aan:

Robert Nas – Trouwambtenaar | Ceremonieel Spreker | Presentator

Berg en Dalseweg 153

6522 BJ Nijmegen.

 

11) Algemene Voorwaarden – Robert

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

KvK nummer: 65802020

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt. Voor overeenkomsten gesloten met  Robert Nas | Trouwambtenaar | Ceremonieel Spreker | Presentator is het Nederlands recht van toepassing.

Nijmegen, mei 2018

 

Contact

Heb je vragen? Of wil je een afspraak maken? Dan hoor ik dat graag.

Email:                 robertnas50@gmail.com

Mob:                   0646240972

Website:            www.robertnas.nl